Машине за унутрашњи трансpорт

 


У машине за унутрашњи транспорт спадају машине за премештање терета унутар градилишта, фабрике, предузећа и објеката на мањим растојањима, као што су: дизалице, транспортери, линије и др. Ове машине новијег су доба и настале су као последица наглог индустријског развоја.

Машине унутрашњег транспорта деле се на:

  1. машине прекидног транспорта
  2. машине непрекидног транспорта

Машине прекидног транспорта

Дизалице

Дизалице служе за премештање материјала и предмета на малим растојањима. Ту спадају: мале ручне дизалице, чекрци, мостне дизалице-кранови, лучке дизалице, порталне дизалице, железничке дизалице... Дизалице најчешће раде на следећи начин:

  1. терет се прихвата уређајима за качење (куке, хватачи...),

  2. затим се подиже ужадима, ланцима, хидрауликом или пнеуматиком, преко котурова, намотавањем на добоше.

За заустављање у одређеном положају служе кочнице и устављачи.

Ако терет треба преносити и у хоризонталној равни, користи се механизам за кретање полице, или дизалице, окретање дизалице или, пак, промену угла стреле дизалице.

   Rezultat slika za ПРОИЗВОДНЕ МАШИНЕ УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА


Подизачи

Подизачи служе за премештање терета и људи на разне висине по вертикали. Могу бити вертикални и коси, непокретни (лифтови), и покретни (виљушкари)...

Rezultat slika za лифт на градилишту        Rezultat slika za виљушкар

Машине непрекидног транспорта


Транспортери

Транпортери су машине које премештају терет по хоризонтали, или под благим нагибом. Израђују се у облику трака или плоча, као на пример рударски транспортер који се користи при површинском копу угља. Могу бити и завојни, када се користе за превоз расипног материјала, у технолошком процесу силосима, и слично.

  


Елеватори

Елеватори су машине непрекидног транспорта које преносе ситнозрне, расипне и комадне материјале вертикално и под углом. Носачи терета, прилагођени су врсти материјала који транспортују.

 


Конвејери

Конвејери транспортују материјал дуж одређене линије, у хоризонталном или вертикалном правцу